Jakie są wymagania do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce?

Jakie są wymagania do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce?

Jakie są wymagania do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce?

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce jest złożonym procesem, który może składać się z szeregu wymagań. Aby złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt, dana osoba musi spełnić wszystkie warunki prawne określone w Kodeksie Wewnętrznej Administracji Publicznej.

Kroki do legalizacji pobytu

Najważniejsze wymagania do legalizacji pobytu są następujące:

 • Uzyskanie zezwolenia na pobyt tymczasowy lub stały poprzez udokumentowanie celu pobytu, jego czasowości i adekwatności wymagań zawartych w Kodeksie Wewnętrznej Administracji Publicznej
 • Kontynuowanie legalnego źródła dochodu, a także uzyskanie zgody na zatrudnienie lub zbieranie dochodów w Polsce, jeśli to konieczne
 • Uzyskanie wystarczających środków na utrzymanie przez okres trwania wnioskowanego pobytu w Polsce. Powyższe mogą obejmować środki własne, dochody z kraju pochodzenia lub kredyt w polskim banku
 • Uzyskanie uroczywej obietnicy dobrego zachowania i przestrzegania przepisów polskiego prawa oraz konieczności posiadania ubezpieczenia zdrowotnego
 • Uczestniczenie w badaniu lekarskim lub szkoleniu z zakresu przestrzegania zasad społecznego życia w Polsce, jeśli to konieczne

Tabela wymagań do legalizacji pobytu w Polsce

Czynność Wymagane działanie
Uzyskanie zezwolenia na pobyt Udokumentowanie celu pobytu oraz jego czasowości i adekwatności wymagań z Kodeksu Wewnętrznej Administracji Publicznej
Utrzymywanie źródła dochodu Kontynuowanie legalnego źródła dochodu, a także posiadanie zgody na zatrudnienie lub zgromadzenie dochodów w Polsce, jeśli to konieczne
Ekonomiczna samodzielność Uzyskanie wystarczających środków na utrzymanie przez okres trwania pobytu w Polsce, w tym środków własnych, dochodów z kraju pochodzenia lub kredytu w polskim banku
Badania lekarskie lub szkolenia Uczestniczenie w badaniu lekarskim lub szkoleniu z zakresu przestrzegania zasad społecznego życia w Polsce, jeśli to konieczne

Ponadto, lekarz może ocenić zdolność cudzoziemca do wytworzenia silnych i trwałych więzi z rodziną w Polsce, jeśli istnieje taka możliwość. Mając to na uwadze, decyzja o legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce nie jest podejmowana lekkomyślnie i wymaga spełnienia wielu wymogów.

Legalizacja pobytu cudzoziemców w Polsce

Istotne wymagania dla alienów starających się o prawo stałego pobytu w Polsce

Niechcianych cudzoziemców starających się o ochronę na terenie Polski powinny wykazać się odpowiednimi dokumentami, udowadniającymi pochodzenie, arche na pobyt w Polsce oraz uzasadnienie potrzeby przybycia. Osobom przybywającym z innych krajów niezbędne są uprawnienia, niezbędne dogo legalizacji długookresowego pobytu. Ustanowione przez polskie prawo obowiązki dotyczące alienów określają oficjalne wymagania, które muszą spełnić, przed uzyskaniem zgody na razem w Polsce.

 • Świadectwo urodzenia
 • Legitymacja przybysza
 • Dokumenty identyfikacyjne
 • Dokumenty potwierdzające powód przybycia
 • Potwierdzenie wymeldowania w innym kraju
 • Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej

Cudzoziemcy przybywający z innych krajów, aby zastrzec sobie prawo do stałego pobytu w Polsce, powinni udowodnić, że spełniają zestaw obowiązkowych kryteriów. Jedno z nich, najbardziej istotne, to możliwość udokumentowania celu przybycia poprzez wartościowe świadectwa z kraju pochodzenia. Bardzo ważne jest także, by cudzoziemcy magą udowodnić swoją zdolność do utrzymania się nie tylko na czas trwania pobytu, ale także po jego zakończeniu. W celu uwiarygodnienia tej zdolności cudzoziemiec powinien przedstawić dokumenty określające jego stan majątkowy i warunki życiowe. Dodatkowo należy uiścić wpisowe, administratora oraz specjalną składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Dokumenty/Świadectwa Konieczność przedstawienia
świadectwo urodzenia tak
legitymacja przybysza tak
dokumenty potwierdzające cel pobytu tak
wymeldowanie wymeldowania z poprzedniego kraju tak
dowód uiszczenia posługi administracyjnej tak
dokumenty określające majątkowy i finansowy status tak
składki na ubezpieczenie zdrowotne tak

Jakie są wymagania do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce?

Korzystając z polskiego prawa imigracyjnego, cudzoziemcy mogą legalnie mieszkać i pracować w Polsce na kilka różnych sposobów, w zależności od ich celu wizyty, czasowych ograniczeń oraz przebywającego stanu. Ważne jest, aby cudzoziemcy w Polsce mieli stosowną wizę lub pozwolenie na pobyt, jeśli mają prawo pobytu w naszym kraju. Aby zatwierdzić legalizację pobytu w kraju, polskie władze muszą wziąć pod uwagę kilka podstawowych wymagań:

Popularne cele wizy cudzoziemców w Polsce

 • Uczestnictwo w szkoleniach, seminariach lub konferencjach
 • Zlecenia, w tym pracę sezonową i długoterminową
 • Studia wyższe (studenci wyższych uczelni), w tym Erasmus +

Główne wymagania do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce

Okres trwania wizy lub pozwolenia na pobyt: okres trwania wizy lub pozwolenia na pobyt musi być dłuższy niż okres pozostania w Polsce
Ważny paszport: cudzoziemcy powinni posiadać ważny paszport dla daty zakończenia wizy lub pozwolenia na pobyt w Polsce
Ubezpieczenie zdrowotne: ubezpieczenie zdrowotne musi być dostarczone i ważne przez cały okres wizy lub pozwolenia na pobyt; powinno ono obejmować opiekę medyczną niezbędną w Polsce

Cudzoziemcy zobowiązani są do przestrzegania wszystkich regulacji i wymagań przewidzianych w polskim prawie imigracyjnym. Ci, którzy nie będą poddawali się regularnym procedurom przyznawania wizy lub pozwolenia na pobyt, zostaną usunięci z terenu Polski. Odpowiednia kontrola wizowa może sprawić, że cudzoziemcy, którzy nie przestrzegają tych wymagań, będą musieli opuścić kraj.Jeśli interesuje Cię odpowiedź na pytanie jakie są wymagania do legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce, zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem: https://kancelaria-migrant.pl/blog-i-porady/legalizacja-pobytu-w-polsce.html.